Shri Pankaj Agarwal

Back

Secretary Power Shri Pankaj Agarwal

 

Secretary

 

Cadre I.A.S. (MP : 1992)
Address (Office) Shram Shakti Bhawan,Rafi Marg, New Delhi-1.
Address (Resi.) --
Telephone (Office) +91-011-23721487 (O)
Telephone (Resi.) +91-011-(R)
Fax No. (Office) +91-011-(O)
E-mail secy[dash]power[at]nic[dot]in